Πρόγραμμα συνελεύσεων και δραστηριοτήτων των ομάδων του Μικρόπολις