Κείμενο παρουσίασης του Δωματίου Υπολογιστών στο Μικρόπολις

Το κείμενο αυτό συνιστά μια πρώτη απόπειρα παρουσίασης του πλαισίου και σκεπτικού βάσει του οποίου δημιουργήθηκε το δωμάτιο υπολογιστών στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις, καθώς και μια προσπάθεια περιγραφής των σκοπών και λειτουργιών του δωματίου, έτσι όπως αυτά έχουν μέχρι τώρα προσδιοριστεί. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια πρώτη τοποθέτηση ιδεών και προβληματισμών που έχει ως σκοπό της την πρόκληση μιας συλλογικότερης ανοιχτής και δυναμικής συζήτησης που θα είναι σε θέση να αφουγκράζεται τις εκάστοτε ανάγκες των ανθρώπων που λειτουργούν στο Μικρόπολις σε σχέση με την τεχνολογία, και να διαμορφώνει, σύμφωνα με αυτές, το χαρακτήρα και το στόχο του δωματίου υπολογιστών, αλλά και να διερευνά μεθόδους χρήσης της τεχνολογίας με άξονα την κάλυψη των αναγκών αυτών.

Κύριο διαχειριστικό όργανο του δωματίου υπολογιστών στο Μικρόπολις είναι η ομάδα υπολογιστών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του, καθώς και για τη διαφύλαξη των εκάστοτε συλλογικά διαμορφούμενων χαρακτηριστικών του. Η ομάδα υπολογιστών δεν συνιστά μια κλειστή ομάδα, αλλά συμπεριλαμβάνει εν δυνάμει όλους όσους ενδιαφέρονται να αναζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν μεθόδους δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας στα πλαίσια της Άμεσης Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης και της Ελευθερίας. Άμεση συνεπαγωγή αυτού είναι ότι το δωμάτιο υπολογιστών δεν συνιστά το χώρο λειτουργίας της ομάδας υπολογιστών, αλλά ανήκει από κοινού σε όλους όσους αναγνωρίζουν στην τεχνολογία ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργικούς σκοπούς. Έτσι, θα θέλαμε όσες και όσοι λειτουργούν στο δωμάτιο υπολογιστών να νοούνται όχι ως επισκέπτες ή χρήστες του χώρου, αλλά ως συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι για τη διαφύλαξή των χαρακτηριστικών του, αλλά και για την καλή χρήση των υπολογιστών του δωματίου, με στόχο την αποφυγή της φθοράς τους, και με άξονα την αναγνώριση και το σεβασμό προς την ιδέα της κοινοκτημοσύνης των πόρων.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτά, θέλουμε οι συνθήκες λειτουργίας του δωματίου υπολογιστών να είναι τέτοιες ώστε:
 • να ενθαρρύνουν μια υγιή σχέση με την τεχνολογία, που θα έχει ως άξονες και στόχους της:
  • την ενημέρωση/αντιπληροφόριση
  • τη γνώση/αυτομόρφωση
  • την επικοινωνία
  • τη συνεργασία και
  • τη γενικότερη χρήση της τεχνολογίας για κινηματικούς σκοπούς
 • να αποτρέπουν:
  • τον εξουσιασμό της τεχνολογίας πάνω στην ανθρώπινη βούληση
  • τον εγκλωβισμό στον εικονικό κόσμο και την υποκατάσταση του πραγματικού από αυτόν
  • την ατομική οικειοποίηση κοινόχρηστων υπολογιστικών πόρων, επιδεικνύοντας έλλειψη σεβασμού απέναντι στην κοινοκτημοσύνη τους
  • συμπεριφορές σχετικές με τη χρήση της τεχνολογίας που φέρουν φασιστικά ή σεξιστικά χαρακτηριστικά
Επιπλέον, το δωμάτιο υπολογιστών δεν αποτελεί ένα εναλλακτικό internet café, αλλά συνιστά μια από τις δραστηριότητες/λειτουργίες που πραγματοποιούνται στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις, και ως εκ τούτου, φέρει ένα πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνο με τα γενικά χαρακτηριστικά του Κοινωνικού Χώρου, το οποίο προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούνται οι έννοιες της ελευθερίας και της αυτονομίας και με άξονες την αυτοδιαχείριση, την αμεσοδημοκρατία και την αντιιεραρχία. Έτσι, οι συμπεριφορές που εκφράζονται στο σύνολο της λειτουργίας του, δεν μπορούν παρά να έχουν αντιιεραρχικό χαρακτήρα, που προϋποθέτει τη λήψη αποφάσεων μέσα από οριζόντιες δοµές, χωρίς αρχηγούς, αναθέσεις και αντιπροσωπεύσεις, προϋποθέτοντας την ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή όλων όσων λειτουργούν σε αυτό. Επιπλέον, οι λειτουργίες που συντελούνται στο δωμάτιο υπολογιστών είναι αντιεμπορευματικές, με την έννοια ότι δεν αποσκοπούν σε καμία περίπτωση στην απόκτηση κέρδους µε οποιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο, στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης και της αυτονομίας που χαρακτηρίζει το δωμάτιο υπολογιστών, όπως και το σύνολο του Μικρόπολις, εντάσσεται και η οικονομική του αυτονομία, με την έννοια ότι η κάλυψη των διαφόρων οικονομικών απαιτήσεων για τη συντήρηση/κατασκευή υλικού υπολογιστών αποτελεί συλλογική ευθύνη των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτό.

Κύριος στόχος της λειτουργίας του δωματίου υπολογιστών είναι η κάλυψη των αναγκών όσων λειτουργούν στο Μικρόπολις ως προς τη χρήση υπολογιστών και δικτύων, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε υπολογιστές που φέρουν ελεύθερο λογισμικό και στο διαδίκτυο, αλλά και φιλοξενώντας τη διενέργεια συνόδων αυτομόρφωσης (διαδραστικών σεμιναρίων) σχετικά με ποικίλα τεχνολογικά θέματα που θα προσδιορίζονται με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. Κατ’ επέκταση, το δωμάτιο υπολογιστών μπορεί να γίνει αντιληπτό ως ένας χώρος εφαρμογής, στα πλαίσια του Μικρόπολις, ενός πλήθους ιδεών που σχετίζονται με τη δημιουργική και την κινηματική χρήση της τεχνολογίας, όπως είναι το σπάσιμο της τεχνοφοβίας στην πράξη, η γνωριμία κ εξοικείωση με το ελεύθερο λογισμικό και την αμεσοδημοκρατική φιλοσοφία που το διέπει, η διερεύνηση κ αναζήτηση νέων μεθόδων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αυτοδιαχείριση, την αυτονομία και την αντιιεραρχία, η εξοικείωση, αλλά και η κριτική αντιμετώπιση μιας πληθώρας εργαλείων που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη ή να πραγματώσουν μοντέλα και οράματα που στο παρελθόν φαίνονταν ανέφικτα.

Το δωμάτιο υπολογιστών θα είναι ανοιχτό καθημερινά, από τις 12μμ ως τις 11μμ, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα θα διοργανώνονται σύνοδοι με σκοπό την παροχή υποστήριξης σχετικά με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές του.

Τέλος, πέρα από το δωμάτιο υπολογιστών, ευθύνη της ομάδας υπολογιστών θα αποτελεί και ένα δωμάτιο επισκευής, το οποίο θα φέρει διττό στόχο: αφενός θα φιλοξενεί δραστηριότητες επισκευής υπολογιστών, οι οποίοι θα καλύπτουν τις χρηστικές ανάγκες των ανθρώπων που λειτουργούν στο Μικρόπολις, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό χαρακτηριστικά αυτονομίας ως προς την κάλυψη αναγκών σε υλικό, και αφετέρου, θα προάγει μέσω της λειτουργίας του την επιλογή της επαναχρησιμοποίησης υπολογιστικών συσκευών, σε ένα πνεύμα αντικαταναλωτισμού και οικολογίας.

Ομάδα Υπολογιστών του Μικρόπολις