19/11/09 Δημήτρης Δουρτμές and Band στο Μικρόπολις